KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze szereg niepokojących wydarzeń, które w ostatnim czasie stanowiły bezpośrednie zagrożenie życia i bezpieczeństwa uczniów w niektórych szkołach w Polsce, pragniemy poinformować, że Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 zapewnia uczniom bezpieczeństwo i ochronę ich zdrowia, a także ochronę przed przemocą, uzależnieniami i demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej, zarówno podczas pobytu uczniów na terenie szkoły (w trakcie zajęć lekcyjnych, przerw międzylekcyjnych i imprez pozalekcyjnych), jak i podczas zajęć i imprez pozaszkolnych organizowanych przez szkołę. Działania te odbywają się głównie poprzez:

 1. zapewnienie uczniom ciągłej opieki nauczycieli podczas całego pobytu w szkole,
 2. organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach, boiskach szkolnych oraz w stołówce,
 3. zapewnienie uczniom opieki podczas trwania imprez szkolnych i wycieczek,
 4. ograniczenie wstępu na teren budynku szkoły i dziedzińców szkolnych osobom postronnym,
 5. korzystanie przez szkołę z systemu monitoringu wizyjnego,
 6. udzielanie uczniom w razie potrzeby pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zapewnienie (wezwanie) fachowej pomocy medycznej,
 7. zapewnienie uczniom opieki pielęgniarki szkolnej,
 8. realizowanie, zgodnie z założeniami planu wychowawczego szkoły, zajęć przeciwdziałających przemocy fizycznej i psychicznej,
 9. omawianie na lekcjach wychowawczych i innych zajęciach zasad bezpiecznego zachowania się,
 10. organizowanie dla uczniów, rodziców i nauczycieli spotkań z pracownikami Policji,
 11. funkcjonowanie anonimowych skrzynek zaufania dla uczniów i rodziców, znajdujących się w holu szkoły od strony ul. Jarzębowej oraz ul. Jesionowej,
 12. przeznaczenie – w miarę możliwości – oddzielnych segmentów budynku dla dzieci w różnym wieku: oddziałów przedszkolnych, klas I – V oraz VI – VIII,
 13. szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp,
 14. wyznaczenie i oznakowanie w budynku szkolnym dróg ewakuacyjnych.

Jednocześnie informujemy, że w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej możecie się Państwo zgłosić o wsparcie do:

 1. wychowawcy danej klasy,
 2. pedagoga i psychologa szkolnego (godziny pracy podane są na naszej stronie internetowej),
 3. pedagogów i psychologów pracujących w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 w Poznaniu (ul. 28 czerwca 1956r. 296/298 – tuż przy pętli „Dębiec”),
 4. Komisariatu Policji Wilda (ul. Taborowa 22),
 5. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, filia Wilda (ul. Opolska 58),
 6. Punktu Interwencji Kryzysowej (ul. Niedziałkowskiego 30, czynny 24h/dobę),
 7. Ogólnopolskiego Pogotowia Dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia” (61 814 17 17, czynny 24h/dobę),
 8. osób obsługujących Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (116 111, czynny od poniedziałku do niedzieli w godz. 12:00-02:00),
 9. osób obsługujących telefon dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności (800-100-100).

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Poznaniu