Dokumenty szkolne

 

 

 

DOKUMENT
Statut Szkoły Podstawowej nr 79 (zaktualizowano 06.2021r.)
REGULAMIN ZAJĘĆ ZDALNYCH  (zaktualizowano 04.02.2021r.)
PROCEDURY PRACY ZDALNEJ z 4 listopada 2020r.
Zasady współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami (20.02.2020r.)
Zarządzenie ds. zasad zaliczania wymiaru godzin
Procedury dotyczące zasad przyprowadzania i odbierania dziecka 

załącznik 1              załącznik 2

Kryteria oceny zachowania  – system punktowy
Program Wychowawczo Profilaktyczny 2019_2020 (zaktualizowano 18.11.2019r.)
RODO Klauzula informacyjna ogólna

RODO Monitoring wizyjny_ewidencja wejść klauzula informacyjna

SP_wizerunek dziecka i opiekuna prawnego_wersja podstawowa

SP_formularz informacji o stanie zdrowia dziecka

Przedszkole_upowaznienie do odbioru dziecka_klauzula informacyjna

SP_upowaznienie do odbioru dziecka ze szkoly-swietlicy_klauzula informacyjna

Jednostki Oswiatowe_klauzula informacyjna_wizerunek_strony www

Jednostki Oswiatowe_klauzula informacyjna_kontrahenci

SP_wizerunek osob innych niz dzieci (dla drugiego rodzica, babci, dziadka i innych osob)_wersja podstawowa

Regulamin wycieczek SP nr 79 (zaktualizowano 15.05.2019r.)
Regulamin przebywania rodziców uczniów i osób postronnych na terenie szkoły
 Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 79 w Poznaniu im. Arkadego Fiedlera
 Oferty ubezpieczenia dla NNW pakiet  SZKOŁA 2019
 Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu
Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej placówek dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz nauczycieli, wychowawców i opiekunów
Procedura bezpiecznego korzystania ze stołówki
Procedura kontaktu z rodzicami w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia ucznia
Procedura odbierania uczniów ze szkoły w czasie epidemii COVID-19
Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u ucznia zakażenia koronawirusem