Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 79 im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu, mieszcząca się przy ulicy Jesionowej 14  oświadcza, że Deklaracja Dostępności napisana jest zgodnie z zgodnie
z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Za treść, wnioski i skargi odpowiada Dyrektor Szkoły, Małgorzata Urbaniak.
 

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-11-02

Data publikacji strony internetowej: 2016-05-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Nie zapewniamy wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków – wejście do budynku głównego nie posiada podjazdów dla wózków. Drzwi wejściowe szerokością są dostosowane do przejazdu. Gabinet Dyrektora, Wicedyrektora, Sekretariat, Biblioteka znajduje się na parterze, aczkolwiek do wymienionych pomieszczeń prowadzi kilka schodów. Nie ma wewnątrz windy, która umożliwiłaby dostanie się do Pokoju Nauczycielskiego oraz innych pomieszczeń, które znajdują się na piętrze (z wyłączeniem pomieszczeń gospodarczych).
 2. Głosowa informacja o rozkładzie pomieszczeń – w budynku nie ma zawieszonej tablicy informacyjnej ani tyfloplanu. Zawsze przy drzwiach wejściowych dyżuruje Pracownik, który udziela informacji. Nie posiadamy pętli indukcyjnej, tłumacza języka migowego ani przewodnika osób głuchoniewidomych.
 3. Na teren placówki swobodnie może wejść osoba z psem asystującym.
 4. Nie zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposób (żaden budynek nie posiada dotykowych, przypodłogowych znaków ewakuacyjnych). W razie bezpośredniej konieczności, Konserwator może wynieść osobę niepełnosprawną z budynku.
 5. Placówka nie dysponuje wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, zapewniamy możliwość bezpośredniego podjazdu samochodem pod budynek główny.

W zakresie dostępności cyfrowej – Prowadzona przez Szkołę oficjalna strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą:

 1. Posiada możliwość zwiększenia kontrastu dla osób słabo widzących.
 2. Daje możliwość maszynowego odczytania tekstu.
 3. Pisana jest językiem łatwym (ETR).
 4. Nie posiada opisów alternatywnych pod zdjęciami.
 5. Nagrania nie mają napisów ani tłumacza języka migowego.
 6. Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych
 7. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Sławomir Radzimski, adres poczty elektronicznej zsp3@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 618321412. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności

W zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej:

 1. Z wykorzystaniem środków wspierających komunikację – Szkoła korzysta z dwóch adresów poczty elektronicznej (zsp3@poczta.onet.pl oraz szkola79@poczta.onet.pl). Dyrekcja oraz nauczyciele umożliwiają kontakt audiowizualny przy wykorzystaniu platformy „ZOOM”. Strona internetowa opisana jest powyżej. Nie obsługujemy wiadomości SMS oraz faksu.
 2. Szkoła nie posiada urządzeń ani środków technicznych do obsługi przez osoby słabo słyszące i niedowidzące.
 3. Dostęp alternatywny – na wniosek osoby o szczególnych potrzebach, Dyrektor Szkoły zobowiązuje się, w miarę możliwości  zapewnić komunikację w formie określonej we wniosku. Wniosek powinien zawierać:
 4. Dane kontaktowe wnioskodawcy
 5. Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym.
 6. Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą
 7. Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.
 8. Skargi i odwołania:
 9. Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.
 10. Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
 11. W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, co nie zwalnia podmiotu publicznego z obowiązku zapewnienia dostępu alternatywnego
 12. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30dni od dnia w którym upłynął termin lub od dnia otrzymania zawiadomienia.
 13. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.