Pedagog i psycholog szkolny

Pedagog szkolny:

Godziny pracy (zaktualizowano 24.09.2020r.)

Iwona Wyrwińska

Klasy 0 – V

Aneta Baranowska

Klasy VI – VIII

Poniedziałek 800-1300 ——————–
Wtorek 1100-1600 930-1300
Środa 800-1230 1030-1430
Czwartek 800-1230 ——————–
Piątek 800-1100 1100-1430

 

Psycholog szkolny:

Godziny pracy (zaktualizowano 24.09.2020r.)

Karolina Pacholska

Klasy 0 – V

Stefania Giełżyńska

Klasy VI – VIII

Poniedziałek ——————– 900-1300
Wtorek 1130-1330 1230-1530
Środa 900-1330 ——————–
Czwartek 900-1330 1215-1615
Piątek ——————– ——————–

 

Zadania:

 1. Praca z dzieckiem:
  • Diagnoza potencjalnych możliwości dziecka -ankiety, rozmowy, obserwacje, kwestionariusze, rysunki itp.
  • Diagnoza trudności emocjonalnych dziecka – obserwacja w klasie, na przerwie, wywiad z rodzicem, nauczycielem
  • Zajęcia z dziećmi – korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, indywidualne, rewalidacyjne,
  • Zajęcia z klasami – profilaktyczne, wychowawcze, rozwijające możliwości.
  • Rozmowy terapeutyczne i zajęcia o charakterze terapeutycznym z dziećmi.
  • Rozmowy wychowawcze.
 2. Praca z rodzicami:
  • Indywidualne spotkania z rodzicami.
  • Udzielanie informacji zwrotnych na temat przebiegu pracy z dzieckiem, ukierunkowywanie oddziaływań rodzicielskich.
  • Wsparcie w sytuacjach trudnych wychowawczo i losowo, kierowanie do specjalistów- w zależności od potrzeb.
 3. Współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami i pedagogiem szkolnym:
  • Wywiady na temat funkcjonowania społecznego i emocjonalnego dziecka.
  • Konsultacje w celu ustalenia optymalnych sposobów oddziaływań z wychowawcami i pedagogiem szkolnym.
  • Interwencje wychowawcze.
  • Udział w opracowywaniu programu profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych obejmującego problem uzależnienia od alkoholu i narkotyków w ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- „Czy wiesz co czujesz?”.
  • Diagnoza sześciolatków- diagnoza i analiza gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich,

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom w trakcie bieżącej pracy oraz w formie:

 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych – organizuje się je w szkole dla uczniów, którzy mają trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć wynosi od 4 do 8 uczniów.
 • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych – organizuje się je w szkole dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w nauce, które uniemożliwiają im uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów.
 • zajęć rozwijających kompetencje społeczne – organizuje się je dla uczniów mających problemy w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji w grupie rówieśniczej; liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów.

Program zajęć korekcyjno – kompensacyjnych:

Cele główne:

 1. Pomoc uczniowi w przezwyciężaniu trudności w opanowaniu określonych umiejętności.
 2. Budowanie u dziecka adekwatnej samooceny.
 3. Stworzenie uczniowi możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i społecznego.

Cele szczegółowe:

 • stymulowanie ogólnego rozwoju ucznia
 • usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjnych i motorycznych
 • przezwyciężanie trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania
 • zaspokojenie potrzeb rozwojowych dziecka poprzez uwzględnienie specyfiki jego trudności w nauce oraz dostrzeganie mocnych stron
 • kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego
 • kształtowanie umiejętności zastosowania w praktyce posiadanej wiedzy
 • wzbogacanie słownika uczniów
 • rozbudzanie motywacji do pracy nad wyrównywaniem braków
 • wdrażanie do samodzielności w pracy
 • utrwalenie podstawowych zasad ortograficznych
 • doskonalenie umiejętności samokontroli pisanych tekstów.

Metody :

 • oparte na praktycznej działalności uczestników zajęć
 • oparte na obserwacji, np.: pokaz
 • oparte na słowie: praca z książką, opowiadanie
 • aktywizujące: gry dydaktyczne
 • programowane: z użyciem komputera (www.superkid.pl )

Środki dydaktyczne:

mozaiki, układanki – „Tangram”, „warsztat grafomotoryczny” – gumowe plansze i białe kredki, pisaki suchościeralne i plastikowe osłonki z wymiennymi kartami do rysowania po śladzie, materiały z opracowań: „Zwierzaki-figuraki”, „Szlaczki-zygzaczki”, „Dyktanda graficzne”, „Chodzą słuchy”, „Perskie oko”, „Kombinatoryka wyrazowa”, „Chcę dobrze czytać”, „Ćwiczę koncentrację”; loteryjki sylabowe – seria I i II, loteryjki obrazkowo-sylabowe, domino obrazkowe i wyrazowe, gry edukacyjne, np. „Ściganka”, „Kosmici”, „Sylaby”, „Bingo”, „Bystre oczko”, „Memory”; zestawy „Logico”, „Pus”, „Windy sylabowe”, „Pociągi”, „Tarcze”, „Piramida matematyczna”, „Piramida ortograficzna” itp.

Zadania terapeutyczne:

 • Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową, pamięć wzrokową oraz orientacje przestrzenną w oparciu o:
  1. materiał bezliterowy:
   • składanie obrazków z części
   • praca z układankami typu mozaika, tangram
   • układanie historyjek obrazkowych
   • odwracanie obrazków, umieszczonych na przezroczystych planszach tak, by każdorazowo dopasować je do wzoru będącego tłem
   •  poszukiwanie takich samych wzorów, dolnej lub górnej, prawej lub lewej części rysunku
   • zabawy zręcznościowe: trafianie piłeczką do obręczy, praca grupowa nad utrzymaniem piłeczki na stelażu podtrzymywanym przez kilkoro uczniów
   • wskazywanie prawej i lewej strony ciała
  2. materiał literowy:
   • czytanie wyrazów, zdań i tekstów
   • układanie zdań z rozsypanek wyrazowych
   • uzupełnianie luk w zdaniach
   • poszukiwanie takich samych układów sylab
   • tworzenie nowych wyrazów z pierwszych liter przeczytanych słów
   • poszukiwanie wyrazów rozpoczynających się wskazaną sylabą danego słowa
 • Ćwiczenia sprawności manualnej
  • układanki płaskie
  • budowanie z drobnych klocków
  • lepienie i wałkowanie plasteliny
  • nawlekanie koralików
  • przewlekanie sznurówek
 • Podnoszenie sprawności grafomotorycznej
  • pisanie po śladzie
  • rysowanie szlaczków
  • rysowanie w kratkach według wzoru
  • łączenie kropek według wskazówek
  • rysownie miękkimi kredkami akwarelowymi po gumowych planszach
  • rysowanie pisakami po plastikowych planszach z wymiennymi wkładami
  •  rysowanie po śladzie z wykorzystaniem kart pracy umocowanych na tablicy
 • Usprawnianie funkcji słuchowych: doskonalenie analizy i syntezy słuchowej, słuchu fonemowego oraz pamięci słuchowej
  • wyróżnianie wyrazów w zdaniu
  • wyróżnianie sylab: zabawa w kończenie słów
  • układanie wyrazów z sylab
  • układanie nowych wyrazów ze wskazanych sylab lub głosek podanych słów
  • wyróżnianie głosek: wskazywanie głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie
  • poszukiwanie ukrytych słów
  • „rozszyfrowywanie” wyrazów
  • porównywanie słów różniących się jedną głoską lub mających jedną wspólną głoskę
  • nauka na pamięć krótkich rymowanek
  • powtarzanie wyrazów odczytanych przez nauczyciela
  • powtarzanie zdań
  • powtarzanie ciągów sylab
 • Doskonalenie techniki i tempa czytania
  • czytanie sylab i wyrazów
  • czytanie wyrazów, zdań i tekstów sylabami – korzystanie z płytek uwidaczniających poszczególne sylaby w czytanym tekście
  • ćwiczenia w głośnym i cichym czytaniu ze zrozumieniem – wykonywanie samodzielnie odczytanych poleceń, dobieranie prawidłowych odpowiedzi do pytań
  • wykonywanie zadań polegających na rozdzielaniu połączonych ze sobą słów oraz wyznaczaniu granicy zdań
 • Przezwyciężanie specyficznych błędów i trudności w pisaniu
  •  ćwiczenia w pisaniu z zachowaniem właściwego kształtu liter, ich połączeń w wyrazach, właściwego rozmieszczenia na kartce i położenia w liniaturze – polisensoryczne utrwalanie cech dystynktywnych liter
  • korygowanie uchwytu narzędzia pisarskiego
  • ćwiczenia doskonalące płynność i tempo pisania
  • ćwiczenie umiejętności pisania ze słuchu i z pamięci
  • pisanie dyktand, których podsumowaniem jest autokorekta; poszukiwanie zasad poprawnej pisowni, dzięki którym można wyjaśnić pisownię określonych wyrazów
  • polisensoryczne utrwalanie zasad poprawnej pisowni poprzez wykorzystanie „Kartortomagicznych”
  • sprawdzanie poprawnej pisowni w słowniku ortograficznym
 • Kształcenie i doskonalenie umiejętności liczenia i wykonywania działań matematycznych
  • ćwiczenia operacyjnego rozumowania na konkretach w oparciu o liczmany
  • ćwiczenia rachunku pamięciowego
  • rozwiązywanie prostych zadań tekstowych
  • odczytywanie godzin na zegarze
  • ćwiczenia w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu – praca w oparciu o karty pracy i ćwiczenia on-line ( www.superkid.pl)
  • porównywanie różnicowe i ilorazowe
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się
  • wzbogacanie słownictwa
  • stosowanie określeń kierunkowo-przestrzennych
  • stosowanie kilkuzdaniowej formy wypowiedzi na dany temat
  • ćwiczenia w rozpoznawaniu poznanych części mowy
 • Trening koncentracji uwagi
  • stosowanie technik relaksacyjnych
  •  zwracanie uwagi na koncentrowanie się na danej czynności
  • porządkowanie historyjek obrazkowych
  • trening behawioralny z wykorzystaniem żetonów
  • ćwiczenia ukierunkowane na utrzymaniu poziomu koncentracji niezbędnego do wykonania zadania: dyktanda graficzne, odliczanie dodając lub odejmując określoną liczbę elementów, gra „Kosmici”, praca z wykorzystaniem program komputerowego „Porusz umysł”

Procedury osiągania celów:

 • systematyczne uczęszczanie na zajęcia;
 • aktywny udział w zajęciach;
 • wykorzystanie na zajęciach różnorodnych pomocy dydaktycznych;
 • zachęcanie do wypowiadania się – zmniejszanie lęku przed ekspozycją społeczną ;
 • stwarzanie sytuacji do swobodnych wypowiedzi dzieci i słuchania ich;
 • wspólna dyskusja nad rozwiązaniem problemu
 • zauważenie postępów i sukcesów w pracy uczniów;
 • udzielanie pochwał, stosowanie nagród.

Treści programu będą realizowane w dowolnej kolejności i dostosowane do potrzeb, możliwości i zainteresowania uczniów.