INNOWACJE

W roku szkolnym 2016/2017 zgłosiliśmy do Kuratorium Oświaty kilka innowacji pedagogicznych z myślą o uatrakcyjnieniu zajęć edukacyjnych w naszej szkole:

W klasach I -III:

MUZYCZNA PODRÓŻ – opracowanie Ewa Matusik
Innowacją objęci są uczniowie klas I-III uczestniczący wraz z wychowawcami w cyklu koncertów organizowanych w szkole przez Biuro Koncertowe „Filharmonia Pomysłów” w tym sezonie przybliżających dzieciom podstawy muzyki ludowej. Dodatkową formą edukacji muzycznej jest członkostwo części dzieci w Klubie Pro Sinfoniki i udział w comiesięcznych koncertach Muzykoteki Młodego Człowieka w Filharmonii Poznańskiej, odbywających się w tym roku szkolnym pod hasłem „Na strunach podróże małe i duże”.

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY MOIM DRUGIM DOMEM – opracowanie Julia Pluta

Celem innowacji jest zapoznanie z historią kościoła parafialnego, poznanie ważnych osób żyjących w parafii: kapłani,siostry zakonne, kościelny, organista. Przybliżenie roku liturgicznego Kościoła. Zachęcenie uczniów klas trzecich z ich rodzinami do aktywnego włączenia się w życie parafialne. Spotkania będą odbywały się w kościele a niektóre tematy zostaną poruszone na lekcjach religii.

BAŚNIE, BAJKI, BAJECZKI – opracowanie Małgorzata Jurga

Innowacja realizowana będzie w klasie pierwszej. Jej celem jest z jednej strony rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci, z drugiej przekazanie wartości etycznych i przesłań zawartych w wybranych tekstach baśniowych. W ramach zajęć zaplanowano “spotkania z książkami” czyli głośne czytanie wybranych pozycji przez dorosłych dla dzieci, a także przez uczniów umiejących czytać. Podczas zajęć dzieci będą tworzyć własne „albumy” zawierające ilustracje do wysłuchanych tekstów.

ORTOGRAFIA NA CO DZIEŃ, A NIE OD ŚWIĘTA – opracowanie Halina Beczkowska

Podjęte działania mają na celu uwrażliwić dzieci na poprawność języka w mowie i w piśmie. Zajęcia będą opierać się na połączeniu elementów nauki i zabawy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Dodatkowo zostaną wzbogacone o ciekawe metody i formy. Należą do nich gry dydaktyczne, rebusy, krzyżówki, zagadki, a także zabawa w tworzenie wierszyków ortograficznych, dyktand czy słowników obrazkowo wyrazowych. Wszystkie te działania mają na celu poznanie zasad ortograficznych, podniesienie czujności ortograficznej oraz poszerzenia wiedzy dotyczącej ortografii.

W ZABAWIE UCZYMY SIĘ ROZUMIEĆ SIEBIE – opracowanie Aleksandra Dobrzyńska, Małgorzata Jurga

Innowacja rozpocznie się w klasie pierwszej, a kontynuowana będzie w następnych latach edukacji wczesnoszkolnej. Jej celem jest zrozumienie zachowań swoich i innych, poprzez zabawy i gry integracyjne. Podczas planowanych zajęć dzieci nauczą się rozpoznawać i nazywać wartości etyczne, działać zgodnie z normami i zasadami społecznymi, poznają czym jest prawdziwa przyjaźń i tolerancja. Praca z dziećmi opierać się będzie na propozycjach zawartych w książce „Gry i zabawy na lekcji” naszego autorstwa.

POZNAJĘ POZNAŃ – opracowanie Alicja Jóźwiak, Elżbieta Ratajczak-Drywa

Celem zajęć będzie wzbogacanie wiedzy przyrodniczej i polonistycznej dotyczącej Miasta Poznania i okolic. Kształtowanie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków. Uczniowie rozwiną umiejętności kreatywnego i świadomego wykorzystania wiedzy na lekcjach.

RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ – opracowanie Anna Torzewska, Iwona Wyrwińska

Uczymy dzieci udzielania pierwszej pomocy, zaczynając od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon po najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. Dzieci ćwiczą na manekinach, które otrzymaliśmy od WOŚP. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, a odpowiednie pomoce pozwalają skutecznie przekazywać i przyswajać wiedzę. Uczniowie po zapoznaniu się z teorią będą mogli praktycznie przećwiczyć poszczególne czynności ratujące życie.

POZNAJĘ ŚWIAT – opracowanie Anna Malec

Celem zajęć jest wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia poprzez edukacje plastyczną oraz sztukę. Innowacją zostaną objęci uczniowie klasy 2. Zajęcia odbywać się będą w ramach zajęć szkolnych oraz na zajęciach pozalekcyjnych np teatr, muzeum.

W klasach IV – VI:

LIGA ZADANIOWA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – opracowanie Agnieszka Kursa, Justyna Winkiel

Rozbudzenie zainteresowania j. obcym i kulturą krajów anglojęzycznych, pogłębianie wiedzy związanej z nauczanym językiem, rozwijanie zainteresowania i motywacji uczniów do nauki języka angielskiego, rozwijanie samodzielności w poszukiwaniu i wykorzystywaniu informacji z różnych źródeł, rozwijanie zainteresowań uczniów i umożliwienie im wykazania się wiedzą pozaszkolną, przybliżenie uczniom kultury i zwyczajów krajów anglojęzycznych.

INSTALING – opracowanie Anna Cichosz, Agnieszka Kursa, Justyna Winkel

Wykorzystanie aplikacji instaling do utrwalania i rozwijania słownictwa.
Aplikacja insta.ling pozwala uczniom systematycznie i bez zbędnego wysiłku zdobywać nową wiedzę. Zamiast wielogodzinnych zrywów tuż przed sprawdzianem, uczniowie motywowani są do systematycznej codziennej kilkuminutowej sesję powtarzania materiału.
Takie podejście zapewnia maksimum efektu przy minimalnym nakładzie czasu i pracy, a dzięki formie quizu nauka staje się przyjemnością.

https://instaling.pl/

CZYTOMANIAK – opracowanie Małgorzata Urbaniak

Celem innowacji jest propagowanie czytelnictwa wśród uczniów klas 4 – 6, podnoszenie świadomego odbioru tekstów współczesnej kultury młodzieżowej polskiej i zagranicznej, budowanie poczucia wspólnoty czytelniczej. Wzbogacenie warsztatu pracy ucznia i nauczyciela

ŚWIAT WOKÓŁ NAS – POZNAJEMY NAJBLIŻSZE OTOCZENIE – opracowanie Wiesław Kaczmarek, Grażyna Karczyńska, Dorota Ratajczak

Innowacja kształtuje twórcze postawy ucznia wobec otaczającej rzeczywistości.Uczniowie przeprowadzą wywiady z ważnymi dla dzielnicy mieszkańcami, przygotują film i folder na temat ciekawostek Świerczewa, wykonają makiety różnych obiektów opiszą patronów ulic. Zorganizują spotkania z mieszkańcami. Na lekcjach matematyki i historii poznawać będą własne środowisko.

EKOLOGICZNE NAWRÓCENIE – opracowanie Dorota Ratajczak, Magdalena Sieczkarska

Uczniowie klas IV – VI prowadzić będą tzw. dzienniczki ekologiczne. Notować w nich będą wszelkie działania, które przyczyniają się do ochrony środowiska. Na zakończenie każda klasa dokona zbiorczego podsumowania w formie prezentacji multimedialnej. Uczniowie poznają również różne metody nadawania niektórym przedmiotom, wykonanym z papieru czy tworzywa sztucznego, drugiego życia, wezmą udział w pogadankach na temat świadomych wyborów zgodnych z ideą ekorozwoju. Uczestniczyć będą również w ekologicznych akcjach.