Regulamin biblioteki

Regulamin biblioteki szkolnej

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać na miejscu ( księgozbiór podręczny) lub wypożyczając do domu.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć do 3 książek na okres 21 dni.
  Wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 4.  Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone zniszczenia zgłosić nauczycielowi – bibliotekarzowi.
 5. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela – bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwaryjnej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).
 6. Wypożyczone ze zbiorów bibliotecznych książki muszą zostać zwrócone do biblioteki 30 dni przed zakończeniem roku szkolnego.
 7. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest rozliczyć się z biblioteką.

Regulamin wypożyczania darmowych
podręczników szkolnych

 1. Regulamin jest integralną częścią regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
 2. Każdy podręcznik posiada nadany indywidualny numer i jest przypisany do konkretnego ucznia.
 3. Płyta dołączona do podręcznika z języka obcego jest jego częścią. Należy ją zdać wraz z podręcznikiem.
 4. Podręczniki są wypożyczane na okres wskazany przez wychowawcę, jednak nie dłużej niż na okres jednego roku szkolnego. Należy je zwrócić bezpośrednio po użytkowaniu, najpóźniej 7 dni przed końcem roku szkolnego w ogłoszonym wcześniej terminie.
 5. Podręczniki są własnością biblioteki szkolnej. Uczniowie mają obowiązek je szanować, chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Należy przechowywać je w okładce, nie wolno w nich niczego pisać ani zaznaczać.
 6. Uczeń opuszczający szkołę zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych podręczników wychowawcy klasy lub nauczycielowi- bibliotekarzowi.
 7. Za zgubiony lub zniszczony podręcznik odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/ prawni opiekunowie ucznia.