ERASMUS+ AKCJA 1. MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA

Mobilność kadry edukacji szkolnej 

Projekt pt. „Czeka na was wielojęzyczny świat. Nauczyciele dla przyszłości uczniów” będzie realizowany w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2021 r.

Projekty realizowane w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej mają na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.

Pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową co pozwoli na osiągnięcie głównego celu projektu jakim jest poprawa jakości pracy placówki w określonych przez nią obszarach wymagających zmian oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej.

Wspierane działania

W ramach realizowanego projektu w akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” poza standardowymi działaniami zawartymi w cyklu życia projektu, 20 pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Poznaniu będzie uczestniczyć w następujących typach wyjazdów zagranicznych:

 • zorganizowane kursy lub szkolenia za granicą: wspierają doskonalenie zawodowe nauczycieli, członków kadry kierowniczej szkół lub innych pracowników zajmujących się edukacją szkolną;

Projekt  odnosi się do celów programu Erasmus+ w sektorze edukacji szkolnej opisanych w Przewodniku po programie, uwzględnia indywidualne potrzeby szkoły, służy wdrażaniu nowych rozwiązań zaobserwowanych za granicą oraz przyczynia się do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników szkoły.

WIĘCEJ NA TEMAT REALIZOWANEGO PROJEKTU:

Biorąc pod uwagę analizę potrzeb placówki i jej plan rozwoju szkoła określiła następujące cele projektu:

 • podwyższenie kompetencji 20 pedagogów w zakresie znajomości języków obcych,
 • unowocześnienie warsztatu pracy wszystkich pracowników dydaktycznych placówki,
 • inicjowanie min. 2 projektów międzynarodowych w każdym roku szkolnym,
 • zwiększenie powszechności używania eTwinning wśród nauczycieli do 30%,
 • organizacja min. 4 wydarzeń w roku szkolnym promujących postawę otwartości i tolerancji.

Działania planowane w projekcie obejmują:

 • przygotowanie uczestników do mobilności,
 • organizację logistyczną wyjazdów,
 • szkolenia:
 1. Kurs jęz. włoskiego (Taormina, Włochy) – nauczycielka jęz. angielskiego,
 2. Kurs jęz. francuskiego (Montpellier, Francja) – nauczycielka jęz. angielskiego,
 3. Pięć kursów jęz. angielskiego (Dublin – Irlandia, St. Julians i St. Paul’s Bay – Malta, Limassol – Cypr, Edynburg – Wielka Brytania) – 13 nauczycielek (matematyki, informatyki, fizyki, chemii, biologii, przyrody, jęz. polskiego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy szkolnej, wspomagania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną), w tym wicedyrektor szkoły,
 4. „Fluency and English Language Development for Teachers” (St. Julians, Malta) – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej,
 5. „The Creative Classroom: Tools and Tips for Language Teachers (Florencja, Włochy) – nauczycielka jęz. angielskiego,
 6. „TEL – Technology Enhanced Learning (St. Julians, Malta) – psycholog szkolny,
 7. „Teacher Refresher Course (Dublin, Irlandia) – 2 nauczycielki jęz. angielskiego.
 • nawiązanie kontaktów i wymianę doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkoleń,
 • wizyty w lokalnych szkołach podstawowych, w celu zapoznania się z ich funkcjonowaniem i pozyskania partnerów do współpracy,
 • zapoznawanie się z historią i kulturą regionu i zbieranie materiałów autentycznych,
 • upowszechnianie zdobytej wiedzy i doświadczenia w szkole,
 • upowszechnianie rezultatów projektu na zewnątrz,
 • zarządzanie projektem,
 • ewaluację.

Ustalony został sposób zarządzania projektem przez cały okres jego realizacji, za które odpowiadać będzie zespół zarządzający. Określono procedury dot. raportowania, monitoringu pracy uczestników, zarządzania budżetem i przechowywania dokumentacji projektowej. Ustalono harmonogram spotkań zespołu projektowego oraz sposoby i narzędzia komunikacji. Każdy z uczestników projektu otrzymał zakres zadań, za których wykonanie odpowiada. Ustalono harmonogram realizacji działań i przygotowano plany: wdrożenia rezultatów mobilności w szkole, upowszechniania wyników projektu poza placówką, ewaluacji projektu, a także zarządzania ryzykiem.

Dzięki realizacji projektu wszyscy uczestnicy podwyższą swoje kompetencje językowe. Dwie nauczycielki będą mogły podejść do egzaminów i uzyskać certyfikaty, które umożliwią im nauczanie języka włoskiego i francuskiego. Szkoła planuje wzbogacenie swojej oferty edukacyjnej o naukę tych języków. Nauczyciele chemii, biologii, przyrody, matematyki i informatyki będą mogli wprowadzać specjalistyczne słownictwo angielskie na lekcjach przedmiotowych i zajęciach dodatkowych.

Docelowo szkoła chce wdrożyć nauczanie dwujęzyczne. Nauczyciele będą mogli skuteczniej pomagać uczniom innych narodowości w nauce jęz. polskiego, korzystać z platformy eTwinning i materiałów źródłowych, brać udział w projektach i konferencjach międzynarodowych, wymieniać się doświadczeniami z pedagogami z zagranicy. Bibioteka szkolna wzbogaci się o zasób materiałów źródłowych. Powstanie bank scenariuszy lekcji, udostępniony dla wszystkich nauczycieli. Program nauczania zostanie unowocześniony i poszerzony o techniki CLIL, uczenia się w oparciu o zadania, nauczania języków oparte na komunikacji, nauczania w oparciu o treści oraz z wykorzystaniem TIK, narzędzi multimedialnych, programów, aplikacji, pracy projektowej, dramy, materiałów autentycznych, storytellingu, publikacji w klasie i muzyki. Wzrost kompetencji językowych i zawodowych nauczycieli przełoży się bezpośrednio na podwyższenie poziomu nauczania i lepsze wyniki uczniów.

Mając na uwadze dobro wychowanków oraz środowisko, w którym funkcjonują, szkoła dąży do wyrównania ich szans na dobry start w dalsze życie, dając im możliwość poznania różnych języków i kultur. Dzięki nawiązanym kontaktom szkoła będzie mogła poszerzyć zakres współpracy międzynarodowej, m.in. o wymiany uczniowskie, co wzmocni jej europejski charakter i konkurencyjność na rynku edukacyjnym. Integracja z rówieśnikami ze szkół partnerskich pomoże wykształcić ucznia tolerancyjnego, otwartego na odmienność i różnorodność.